Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost InBase Advisory s.r.o. (dále též jen „InBase Advisory“) si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich údajů, vč. údajů osobních, při jejich zpracování. Společnost InBase Advisory zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů a dbá na ochranu osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména nařízení EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně „GDPR“), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou webových stránek společnosti InBase Advisory (inbaseadvisory.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech společnosti InBase Advisory dochází ke zpracování osobních údajů dalších osob (například klientů, zájemců apod.).

Použití souborů cookie a analýza webových stránek

1.1. Za účelem zlepšení fungování svých webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost InBase Advisory na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

1.2. Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.

1.3. V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče. Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, případně se obraťte na výrobce prohlížeče.

Google Analytics

1.4. K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používá společnost InBase Advisory službu Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

1.5. Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.

1.6. Google nebude přenesená data, vč. IP-adresy, spojovat s jinými daty.

1.7. Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše.

Zpracování osobních údajů pro zasílání nabídek, nebo poptávek formou newsletteru

2.1. V případě zájmu návštěvníka webových stránek o zasílání nabídek, nebo poptávek, bude společnost InBase Advisory za těmito účely zpracovávat, poskytnuté osobní údaje takového návštěvníka, a to vždy minimálně v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonu. Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu, které společnost InBase Advisory zjistí z chování návštěvníka na webových stránkách.

2.2. Osobní údaje návštěvníka začne společnost InBase Advisory zpracovávat až poté, co návštěvník vyplní své údaje do kontaktního formuláře a potvrdí odeslání kontaktního formuláře. Nebude-li zadání informací v kontaktním formuláři potvrzeno, budou údaje zadané návštěvníkem do formuláře bez zbytečného odkladu zlikvidovány. Osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu souvisejícího s evidencí a vyřízením požadavků návštěvníka a pro účely zachycení projevů návštěvníkovy vůle.

2.3. Osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání zasílání newsletteru. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost InBase Advisory sama. Odvolání zasílání je možné kliknutím na odkaz „Odhlásit newsletter“ v zaslaném newsletteru.

Zpracování osobních údajů v souvislosti se zájmem o prodej, nebo koupi podílu ve společnosti, nebo obchodního závodu

3.1. V případě zájmu návštěvníka o uzavření dohody o zprostředkování, bude společnost InBase Advisory zpracovávat osobní údaje klienta, a to v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, adresa a datum narození. Tyto osobní údaje společnost zpracuje pro účely vyhotovení smluvní dokumentace.

3.2. Zpracování výše uvedených osobních údajů klientů bude společnost InBase Advisory provádět také za účelem realizace uzavřené dohody o zprostředkování, a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluv či dohod uvedených výše. Společnost InBase Advisory je oprávněna se klienta, který má zájem o koupi, dotázat, jakým způsobem bude financovat kupní cenu podílu ve společnosti, nebo obchodního závodu, a to za účelem splnění povinnosti společnosti InBase Advisory – zprostředkovatele vyplývající z § 2452 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a splnění povinností vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

3.3. Společnost InBase Advisory pořizuje a uchovává kopie průkazů totožnosti klientů, které jí klient poskytne pouze pro účely vyhotovení smluvní dokumentace a jejich jednoznačné identifikace. Kopie průkazů totožnosti klientů nejsou dále společností InBase Advisory zpracovávány. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, je možné učinit pouze opis údajů z průkazu totožnosti.

3.4. Společnost InBase Advisory bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 10 let od uzavření příslušné smlouvy či dohody uvedené v bodě 3.1. Samotné zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost InBase Advisory sama.

Totožnost a kontaktní údaje správce

4.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost InBase Advisory s.r.o., se sídlem Gorkého 87/44, Veveří, 602 00 Brno, identifikační číslo: 076 69 798, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 109331 (dále jen „správce“).

4.2. Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Dobrovského 675/4, Královo Pole, 612 00 Brno, adresa elektronické pošty info@inbaseadvisory.cz, telefon +420 702 929 980

4.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Další práva spojená s ochranou osobních údajů

5.1. Při zpracování osobních údajů společností InBase Advisory nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje společnost InBase Advisory zpracovává dle tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

5.2. Subjektům údajů, jejichž osobní údaje společnost InBase Advisory zpracovává, náležejí při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním jejich osobních údajů:

(i) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jejich osobní údaje společnost InBase Advisory zpracovává,
(ii) právo na opravu jejich zpracovávaných osobních údajů,
(iii) právo na výmaz jejich zpracovávaných osobních údajů,
(iv) právo na omezení zpracování jejich osobních údajů,
(v) právo na přenositelnost osobních údajů,
(vi) právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů.

5.3. Subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost InBase Advisory zpracovává, mají dále, při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy, právo vznést námitku proti zpracování jejich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou oprávněné zájmy společnosti InBase Advisory (tj. v případě zpracování osobních údajů pro vnitřní administrativní účely společnosti InBase Advisory nebo pro ochranu před případnými soudními spory).

5.4. Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, mohou subjekty údajů, jejichž osobní údaje společnost InBase Advisory zpracovává, uplatnit písemně či e-mailem u společnosti InBase Advisory jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše v čl. 4.

5.5. Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost InBase Advisory zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.